top of page

ניהול תזרים מזומנים

.השאלה המרכזית של מנהלי עסקים היא "אם העסקים פורחים אז איפה הכסף", ואנו מאמינים כי במשרדנו הפתרון
.משרדנו מעניק שירותי ניהול תזרימי מזומנים צמוד ומבוקר, תוך למידת העבר ותחזיות לעתיד, בניית תמהיל מימון וניהול פער תזרימי חבוי

bottom of page