top of page

היטל העסקת עובדים זרים בגין מסתננים - מעתה חובה!

21/6/2018

ביום 31.5.2018 דחה בית המשפט העליון(ישרוטל בע"מ נ' פקיד שומה אילת, דנ"א 8496/17), את הבקשות לדיון נוסף בעניין החבות בהיטל עובדים זרים, וקבעה כי ההיטל ישולם גם בגין מסתננים מסודן ואריתריאה

קרא עוד...

חברות ארנק

20/9/2017

חברת ארנק הינה חברה המשמשת בדרך כלל כלי תכנון מס מקובל אצל מקבלי שכר גבוה. במקום להשתכר בשכר כשכירים, מקימים חברה, שמקבלת ממקום עבודתם תשלום על שירותים וכך ניתן  ליהנות מהטבות מס ולדחות תשלומי מס. החברה נקראת כך מכיוון שהיא כארנק למקים החברה ובעליה.

החל מיום 1.1.2017 ואילך נכנס לתוקף סעיף 62א לפקודת מס הכנסה (כחלק מחוק ההסדרים).ם

.לפי סעיף זה תחויב ההכנסה של חברות ארנק הנובעת מפעילות כדלקמן, כהכנסה של יחיד בשיעור מס שולי

קרא עוד...

חיוב בעל מניות במס בשל יתרות חוב לחברה ובשל נכסים של החברה שבשימושו

17/8/2017

במסגרת חוק התוכנית הכלכלית לשנים 2018-2017 (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016 התווסף סעיף 3(ט)(1)לפקודת מס הכנסה לעניין משיכת כספים מחברה על ידי בעל מניות מהותי (המחזיק ב-10% ומעלה מאמצעי השליטה בחברה). הסעיף קובע מפורשות כי משיכת כספים מחברה על ידי יחיד שהוא בעל מניות מהותי או קרובו, במישרין או בעקיפין, לרבות קבלת הלוואה או כל חוב אחר ולרבות העמדת כספים על ידי החברה כבטוחה להלוואה שנוטל בעל המניות, תיחשב להכנסתו של בעל המניות המהותי: כהכנסה מדיווידנד (אם היו רווחים בחברה), כהכנסה משכר עבודה (אם התקיימו יחסי

.עובד מעביד) או כהכנסה לפי סעיף 2(10) לפקודה, בהתאם לעניין

...קרא עוד

פנסיית חובה לעצמאים

3/8/2017

בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים, המחייב עצמאים להפריש לפנסיה. 

החוק מחייב מינימום הפרשה, אך באפשרותכם להגדיל את ההפרשה ואפילו לקבל הטבות מס.

חלק מהכספים שצברתם יכולים לשמש אתכם גם בתקופה שאינכם עובדים, כדמי אבטלה​.

קרא עוד...

bottom of page