top of page
20/9/2017
חברות ארנק

חברת ארנק הינה חברה המשמשת בדרך כלל כלי תכנון מס מקובל אצל מקבלי שכר גבוה. במקום להשתכר בשכר כשכירים, מקימים חברה, שמקבלת ממקום עבודתם תשלום על שירותים וכך ניתן  ליהנות מהטבות מס ולדחות תשלומי מס. החברה נקראת כך מכיוון שהיא כארנק למקים החברה ובעליה. בפקודת מס הכנסה, חברת ארנק נכללת בקטגוריה של "חברת מעטים", שהיא חברה שבה עד חמישה בעלי מניות. במקום לקבל שכר, המעסיק מעביר תשלום שנכנס לחברת הארנק. גם נותני שירותים עצמאים המקבלים תגמולים גבוהים פותחים במקרים רבים חברה שבאמצעותה הם נותנים את השירותים - וחלקם יענו להגדרה החדשה.ה

 

.באמצעות מודל של חברה, אפשר לנכות מההכנסה הוצאות שסייעו להפקת ההכנסה, וכך לשלם פחות מסים

ניתן אף למשוך שכר חלקי וכך לא לשלם מס שולי מלא על ההכנסה, עד למשיכה מלאה בפועל. ההכנסה מוזרמת לתוך החברה, על החלק שאינו נמשך כשכר, משולם מס חברות (ששיעורו 24% מינואר 2017), ואם בעל המניות מושך כסף, הוא משלם מס דיבידנד של 30% (וברוב המקרים גם מס יסף, ששיעורו מינואר 2017 הוא 3%) אך הוא פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות

 

החל מיום 1.1.2017 ואילך נכנס לתוקף סעיף 62א לפקודת מס הכנסה (כחלק מחוק ההסדרים).ם

.לפי סעיף זה תחויב ההכנסה של חברות ארנק הנובעת מפעילות כדלקמן, כהכנסה של יחיד בשיעור מס שולי

 

חברת ניהול או מתן שירותי "נושא משרה"ה

א. החברה הינה חברת מעטים, בשליטת חמישה בני אדם לכל היותר. "אדם" – לרבות אדם וקרוב משפחתו, בא כוחו, או שותפיו, כהגדרתה בסעיף 76 לפקודת מס הכנסה.ה

.ב. ההכנסה נובעת מפעילות יחיד שהוא בעל מניות מהותי, ממתן שרותי ניהול או מתן שירותי נושא משרה לחברה אחרת

.ג. רק ככל שהיחיד או חברת המעטים הם נושאי משרה בחברה האחרת

.ד. ההוראה לא חלה על בעל מניות מהותי בחברת מעטים, שהוא גם בעל מניות מהותי, במישרין או בעקיפין, בחברה האחרת

.ה. הכנסת החברה מהפעילות לעיל, תיחשב לצורכי מס, כהכנסתו האישית של בעל המניות המהותי

 

הגדרת נושא משרה בחברה: מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי . הגדרת נושא משרה בעמותה: כל אלו בחברה, לרבות חבר ועד העמותה

 

חברה הנותנת שירותי עבודה

א. החברה הינה חברת מעטים, בשליטת חמישה בני אדם לכל היותר. "אדם" – לרבות אדם וקרוב משפחתו, בא כוחו, או שותפיו, כהגדרתה בסעיף 76 לפקודת מס הכנסה

ב. ההכנסה של החברה נובעת מפעילות יחיד שהוא בעל מניות מהותי, עבור אדם אחר, כעובד שמתקיימים בינו לבין האדם האחר יחסי עובד-מעביד. חזקה שמתקיימים יחסי עובד - מעביד, אם לפחות 70% מהכנסות החברה הרגילות, במישרין או בעקיפין, נובעות מאדם אחד או קרובו (לפי הגדרת "קרוב" בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה) במשך 30 חודשים לפחות, מתוך תקופה של ארבע שנים. מועד החיוב יהיה מתחילת מועד מתן השירות. מניין התקופה לקביעת החזקה יהיה רטרואקטיבי משנת 2013 ואילך.ו

ג. ההוראה אינה חלה לגבי בעל מניות מהותי בחברת מעטים, שהוא גם בעל מניות מהותי, במישרין או בעקיפין, בחברה האחרת, לגבי שירות הניתן על ידי שותף לשותפות ולגבי חברת מעטים המעסיקה ארבעה עובדים (שאינם קרובים) לפחות.ו

.ד. הכנסת החברה מהפעילות הנ"ל, תיחשב לצורכי מס, כהכנסת עבודה של בעל המניות המהותי

 

.לגבי שני סוגי חברות הארנק, נקבע כי ניתן לגבות את המס מחברות הארנק, הן מהחברה והן מהיחיד

 

המשמעות המעשית של הגדרת חברה כחברת ארנק היא כי על הכנסותיה החייבות מהפעילות המחייבת של בעל המניות המהותי, יחולו שיעורי המס של יחיד, כלומר, בעוד שבשנת המס 2016 שילמה חברה כזו רק 25% מס חברות, ורק אם חילקה דיבידנד שולם בנוסף מס דיבידנד בשיעור של 30% לבעלי המניות המהותיים שלה, הרי בשנת המס 2017 ואילך, יחולו על ההכנסות מהפעילות המחייבת של חברה כזו שיעורי המס השולי החלים על יחיד קריא עד 50%

.מדובר בהכפלת המס הישיר על הכנסות חברה כזו, לעומת המצב הקודם בשנת 2016

נציין, כי ההוראות לגבי חברות הארנק לעיל, שותקות לגבי שיעור המיסוי שיחול בגין הכנסות אחרות שיש לחברה מפעילות שאינה הפעילות המחייבת וכן בגין הכנסות פסיביות, לרבות מרווחי הון ושבח מקרקעין שיהיו לחברה כזו.ו

ייתכן כי על הכנסות אחרות אלו גם יחולו שיעור מס של יחיד, כמו שמקובל לגבי חברות שקופות אחרות כגון: חברות משפחתיות וחברות בית. אף ייתכן וכך נראה על פניו, ששתיקת החוק מעידה כי על הכנסות אחרות אלו יחול מס חברות רגיל לפי משטר המס הרגיל הדו-שלבי החל על חברה.ה
 

במקרה הראשון, ייווצר יתרון לבעל החברה משיעור המס הנמוך יותר החל על רווחי הון ושבח מקרקעין, במקרה השני, ניתן יהיה לשלם רק מס חברות על הרווחים האחרים כולם כמו שהיה מקובל עד היום.ו

לגבי ביטוח לאומי, מכיוון שחוק ביטוח לאומי לא תוקן במקביל, עדיין יש לחברה כזו פטור מתשלום דמי ביטוח (בשיעור של כ- 17%) בגין רווחיה, אך לא ברור האם יהיה לה פטור מתשלומי פנסיה חובה שהוחלו על עצמאים משנת 2017

מדובר בשינויים משמעותיים ביותר, וכן חשוב וכדאי לקבל חוות דעת ספציפית לגבי הגדרת חברה קיימת כחברת ארנק, ולגבי שיעורי המס החדשים שיחולו על הכנסותיה מינואר 2017 ואילך.ו

.מאמר זה אינו מהווה ייעוץ מקצועי ו/או אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. שימוש וקבלת החלטות הינם באחריות המשתמש בלבד

bottom of page