top of page

הצהרת הון

.הצהרת הון הינה דוח המפרט את נכסיו והתחייבויותיו של מגיש ההצהרה לנקודת זמן מסוימת

בהצהרת ההון יוצגו פרטים שונים כגון: תאריך רכישה, עלות, מספרי רישום, ערך נקוב וכו', לכל נכס והתחייבת של מגיש ההצהרה, בן/בת הזוג וילדיו עד גיל 18

מהצהרת ההון ניתן לקבל נתונים על הונו הנקי של מגיש ההצהרה, וכך מהווה כלי עזר לרשות המסים לקביעת סבירת הכנסות של מגיש ההצרה. במקרים בהם גדל הונו של הנישום או היו לו הוצאות גבוהות מעבר להוצאות המחיה שלו, יידרש במתן הסברים לכך

ככלל, יידרשו בהגשת הצהרת הון בלעי עסקים עצמאים וחברות אחת ל- 4-5 שנים. ייתכן ורשות המסים תדרוש גם מנישומים אחרים, אשר קיים לגביהם מידע רלוונטי, הגשת הצהרת הון

 

מבט כללי על טופס הצהרת ההון ודברי ההסבר המצורפים אליו יעידו כי אלה אינם מנוסחים בבהירות, והם ניתנים לפרשנויות שונות. על כן, בטרם מילוי הטופס והגשתו למס הכנסה, יש לנקוט משנה זהירות ולהתייעץ עם גורם מקצועי מוסמך אודות הכנת הצהרת ההון - זהו צעד הכרחי, שרצוי לא לדלג עליו ובכדי למנוע שגיאות ומתן הסברים שלא לצורך מול רשות המסים

bottom of page