top of page
3/8/2017
פנסיית חובה לעצמאים

.בשנת 2008 ניתן צו הרחבה המחייב כל מעסיק במשק לבצע הפקדות לביטוח פנסיוני עבור עובדיו

.בהסדר זה לא נכללה אוכלוסיית העצמאיים, המהווה כ-12% מכוח העבודה במשק
מכיוון שגם עצמאיים זקוקים לקרן פנסיה, ובהתחשב בשיעור הכיסוי הפנסיוני הנמוך בקרב עצמאים, עלה הצורך לחייב ציבור זה בחיסכון לגיל פרישה, לכן כעבור דיונים רבים, אושר בחודש 12/2016 החוק המחייב גם את ציבור העצמאים לחסוך לפנסיה

החוק, שנכנס לתוקף החל מחודש 1/2017, מנסה לתקן מספר פערים הקיימים בין השכירים והעצמאים בתחומי החיסכון לפנסיה, תשלומי הביטוח הלאומי והזכאות לדמי אבטלה

.במאמר הזה נסקור את עיקרי החוק פנסיה חובה לרבות איך לנצל את הטבות המס והיתרונות של החיסכון הפנסיוני בצורה הטובה ביותר

 

חוק פנסיה חובה לעצמאים

?מדוע חשוב חוק זה

.לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 12% מכלל כוח העבודה במשק (כ-400,000 מועסקים) מתפרנסים היום כעצמאים

חלק גדול מהעצמאים, ובייחוד העצמאים ברמות ההכנסה הנמוכות והבינוניות, אינם מפרישים לחיסכון פנסיוני, וכתוצאה מכך עלולים למצוא עצמם ללא מקור הכנסה בגיל פרישה

חוק פנסיה חובה לשכירים נכנס לתוקף בשנת 2008, אך עצמאים לעומת זאת לא היו מחויבים עד כה בהפרשה פנסיונית, דבר אשר יצר פער

.משמעותי בשיעור ההפרשות לפנסיה בין שתי האוכלוסיות

החל משנת 2017, מחויב כל עצמאי להפריש לחיסכון פנסיוני (כלומר קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל) סכומים מוגדרים בהתאם לרמת

.ההכנסה החייבת שלו

בנוסף מגדיר החוק, כי עצמאים שסגרו את העסק שלהם או שהפסיקו לעבוד במשלח ידם באופן מוחלט (לא כולל הפסקות פעילות זמניות במהלך

.השנה), יכולים למשוך עד לשליש מהפקדותיהם, או סכום השווה לשלושה חודשי שכר מינימום, לפי הגבוה מבין השניים

,על מנת ליצור מעיין הטבה לעצמאים, הוגדל אחוז ההפקדה לפנסיה המזכה בהטבת מס מ-16% ל-16.5%, ונוספה הטבה בהפקדות לקרן השתלמות

.שבהן יוכרו כהוצאה מוכרת הפקדות עד 4.5%, מבלי שיצטרכו העצמאים להפקיד 2.5% קודם לכן כפי שקיים היום

חייבים בהפקדות הינם עצמאים מגיל 21 ועד 60, שפעילים כעצמאים למעלה משישה חודשים, חריגים הינם, מי שמלאו לו 55 ביום כניסת החוק

.לתוקף, פטור מחובת ההפקדה

?טוב או לא

לא פשוט להיות עצמאי בישראל. רוב העצמאים מוצאים את עצמם נאבקים באופן יומיומי כדי להשיג פרנסה מכובדת להם ולמשפחתם, כשמולם

.עומדים מכשולים רבים כגון: תנאי השוק, מוסר תשלומים לקוי, תשלומים גבוהים למסים ולביטוח לאומי, מיסים עירוניים, והרשימה עוד ארוכה

.המציאות הזו גורמת לכך שחלק גדול מהעצמאים פשוט לא חוסכים עבור העתיד שלהם

לציבור השכירים לעומת זאת, אין כבר את הבעיה הזו, כל שכיר באשר הוא זכאי להפקדות קבועות לפנסיה, ובשיעורים גבוהים יחסית של כ-18.5%

.מהשכר, נכון להיום

,אכן פנסיית חובה היא מהלך שרירותי של המדינה, אבל עתיד לגרום להרבה עצמאים שלא לקחו את עתידם בידיים עד היום להתחיל לחסוך

.ולצמצם במידה מסוימת את הסיכוי שיגיעו לעוני בגיל פרישה

כמו כן, ההפקדות לחיסכון גבוהות מהקטנת ההכנסה נטו היות ובמקביל לחובת החיסכון לפנסיה, שינתה המדינה במסגרת החוק גם את שיעור הפרשות העצמאים לביטוח לאומי

השילוב של הקטנת ההפרשות לביטוח לאומי והטבות המס המתקבלות בעת ההפקדה לפנסיה, יוצר מצב שהפקדות העצמאים לפנסיה גדולות

.מהקיטון בהכנסה נטו של החוסך בשיעור של עד פי חמישה

 

מבין מוצרי החיסכון הפנסיוני השונים, רק קרן הפנסיה כוללת כיסויים ביטוחיים מובנים (קופת הגמל לא כוללת ביטוחים, ואילו לביטוח המנהלים ניתן

.(להוסיף ביטוחים אך הם לרוב יקרים ומקטינים את החיסכון

הכיסויים הביטוחיים שכוללת קרן הפנסיה נותנים מענה למצבים של נכות מתמשכת או פטירה, שני סיכונים משמעותיים שעלולים להביא לכדי מצוקה

.(כלכלית משמעותית כאשר אין לחוסך ביטוח מתאים עבורם (כדאי להיוועץ עם יועץ פנסיוני בנושא

 

מיסים

הטבות המס הנלוות לחיסכון הפנסיוני מקטינות את תשלומי מס ההכנסה ומס רווח ההון של העצמאים, ומגדילות את החיסכון וההון הכולל של החוסך לאורך זמן באופן משמעותי.

 

?כמה לחסוך

.ההפרשות לפנסיה מתבצעות מתוך "ההכנסה החייבת" של העצמאי, כלומר  הרווח של העצמאי, שמחושב לפי ההכנסות פחות ההוצאות המוכרות 

.חישוב ההכנסה החייבת הוא שנתי, אך ההפקדות לפנסיה הן חודשיות בהתאם לחלוקת ההכנסה החייבת השנתית ב-12

:סכום ההפקדה נקבע לפי 2 מדרגות הכנסה

 .א. עבור סך הכנסה החייבת בגובה של עד מחצית השכר הממוצע במשק יש להפקיד 4.45%

.ב. עבור הכנסה החייבת שמעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד גובה השכר הממוצע במשק יש להפקיד 12.55%

.עבור הכנסה מעל השכר הממוצע במשק אין חובה להפריש לפנסיה

.חשוב לשים לב שהשכר הממוצע במשק מתייחס לנתון שמגדיר הביטוח הלאומי ולא לשכר הממוצע שמעדכנת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

?מה עושים אם לא יודעים מראש מה תהיה ההכנסה החייבת

.אחד הדברים המאפיינים את רוב העצמאים הוא הקושי לחזות את סכומי ההכנסות וההוצאות השנתיים. על מנת לוודא שמפקידים כחוק

:לכן אפשר לפעול בכמה דרכים

,א. להפקיד הפקדה תקופתית מינימאלית ובסוף השנה להשלים את ההפקדה בהתאם להכנסה החייבת

,ב. להפקיד הפקדה תקופתית בהתאם להכנסה החייבת השנתית הצפויה, ובסוף השנה לבצע את ההתאמות הנדרשות

.ג. בקופות הגמל ובחלק מקרנות הפנסיה ניתן להפקיד פעם בשנה, לקראת סוף השנה, בהתאם להכנסה החייבת

.באפשרות ג' יש לקחת בחשבון יציאת תשלומים מהותית בגין ביצוע ההפקדה השנתית בבת אחת*

.בנוסף – למי שמתכנן לבצע הפקדה חד פעמית חשוב לוודא שניתן לעשות זאת מבלי לאבד את הכיסויים הביטוחיים ואת רצף הזכויות בקרן

 

לאחר הגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה, יקבלו החוסכים שלא הפקידו את הסכום המינימאלי הנדרש על פי חוק, הודעה המפרטת את הסכום שהם

.נדרשים להשלים על מנת לעמוד בהגדרות החוק, ולהימנע מסנקציות כלכליות

.מי שלא יפקיד את הסכומים הנדרשים גם אחרי קבלת ההודעה יהיה חייב בקנס בגובה 500 ש"ח

 

?איך מפקידים

.ההפקדה לקרן פנסיה/ביטוח מנהלים/קופת גמל לעצמאים יכולה להתבצע באמצעות הוראת קבע, בשיק (ברוב קרנות הפנסיה) או בהעברה בנקאית

תדירות ההפקדות יכולה להיות חודשית, רבעונית ובחלק מקרנות הפנסיה אפילו שנתית (אך חשוב לוודא זאת עם קרן הפנסיה מראש כדי שלא לפגוע

.(בכיסויים הביטוחיים וברצף הזכויות שבקרן

חשוב לדעת, שלמרות שחוק פנסיה חובה לעצמאים נכנס לתוקף בינואר 2017, אין חובה להתחיל לחסוך דווקא בינואר 2017, וניתן לעשות זאת בכל

.עת במהלך השנה

.(לעומת זאת, בשנת 2018 תצטרכו כבר להפקיד בהתאם למועדי ההפקדה המוגדרים במוצר הפנסיוני שבחרתם (תדירות חודשית/רבעונית/שנתית

 

?מהן הטבות המס שמקבלים בחיסכון פנסיוני לעצמאים

:עצמאי המפקיד לחיסכון פנסיוני נהנה מהטבות במס הכנסה בשנת ההפקדה ומפטור ממס רווח הון בשלב קבלת הכספים, כלומר

 

:הטבות במס הכנסה בשנת ההפקדה

,א. הפקדה של עד 7% מההכנסה החייבת של העצמאי מזכה את העצמאי בניכוי (הקטנת ההכנסה החייבת במס), על פי המס השולי של העצמאי

,ב. הפקדה של עד 5.5% מההכנסה החייבת מזכה את העצמאי בזיכוי (החזר מס) קבוע של 35%, ללא קשר לגובה המס שהוא משלם

ג. הפקדה נוספת מעבר להפקדות האמרות לעיל, של עד 4% מההכנסה החייבת, מעניקה לעצמאי ניכוי נוסף (הקטנת ההכנסה החייבת במס בהתאם למס השולי של העצמאי, בדומה לסעיף א

:הטבות במס הכנסה בשלב משיכת הכספים

.כל ההפקדות לקרן פנסיה, קופת גמל וביטוח מנהלים, פטורות ממס רווח הון בעת משיכתם בגיל פרישה

.מאמר זה אינו מהווה ייעוץ מקצועי ו/או אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. שימוש וקבלת החלטות הינם באחריות המשתמש בלבד

bottom of page