top of page
21/6/2018
!היטל העסקת עובדים זרים בגין מסתננים - מעתה חובה

ביום 31.5.2018 דחה בית המשפט העליון(ישרוטל בע"מ נ' פקיד שומה אילת, דנ"א 8496/17), את הבקשות לדיון נוסף בעניין החבות בהיטל עובדים זרים, וקבעה כי ההיטל ישולם גם בגין מסתננים מסודן ואריתריאה
פקידי השומה דרשו ממעסיקים רבים, שהעסיקו עובדים מסתננים, בעיקר מסודאן ומאריתראה, ואשר מחזיקים ברישיונות שהייה זמניים, לשלם בגין עובדים אלו, היטל העסקת עובדים זרים מכוח סעיף 45 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל. י

ביום 12.9.2017 ניתן פסק הדין בעניין סעד, אשר קבע כי מבחינה סובייקטיבית, לא ניתן לייחס למחוקק כוונה להחרגת מעסיקים של עובדים מסתננים מחובת תשלום ההיטל. בית המשפט קבע כי ההנחה שכל מי שנכנס לישראל מסודאן או מאריתריאה הוא בגדר פליט, אינה מבוססת. גם אילו היו נחשבים העובדים המסתננים פליטים דה-פקטו, אין בהשתת ההיטל על המעסיקים משום הפרה של הוראות אמנת הפליטים הבינלאומית, האוסרות על אפלייתם של פליטים. זאת מכיוון וחובת תשלום ההיטל חלה על המעסיק, ולא על העובד עצמו.י

לנוכח הערות בית המשפט בדבר הצורך להתחשב בחוסר הבהירות ששרר בכל הנוגע לחיוב המעסיקים בקנסות וריבית, בגין אי תשלום היטל עובדים זרים, פרסמה רשות המיסים נוהל, אשר הפחית או ביטל (בהתקיים תנאים מסוימים) את הקנסות והריביות שנצברו בשל חוב המס, ואף איפשר פריסת תשלום החוב לתקופה של עד שלוש שנים, להוראה לחץ כאן
 

.נדחתה בקשה לדיון נוסף על פסק הדין בעניין סעד בטענה כי אינה עומדת בתנאים לקיום דיון נוסף בהרכב מורחב בבית המשפט העליון

,הליך הדיון הנוסף הוא הליך חריג השמור לאותם מקרים שבהם נפסקה הלכה העומדת בסתירה להלכה קודמת של בית המשפט העליון

.או שמפאת חשיבותה, קשיותה או חידושה ראוי לקיים בה דיון נוסף


בית המשפט ראה בהוראת רשות המסים די כדי להפחית באופן ממשי מן הקושי הכספי הנטען, למרות כי לדעתי, חיוב עסקים בהיטל עובדים זרים כאמור עלול להביא לקשיי עמידה בתשלומים ואף חדלות פירעון בתי עסק שכבר ללא ההיטל מתקשים בניהול תזרים מזומנים שוטף.י

.מאמר זה אינו מהווה ייעוץ מקצועי ו/או אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. שימוש וקבלת החלטות הינם באחריות המשתמש בלבד

bottom of page