top of page

רשימת הכנה לדוח שנתי ליחידים

להלן המסמכים שיש להמציאם לצרכי הכנת הדוחות השנתיים למס הכנסה בגינך ובן/בת הזוג
הרשימה כללית ולכן יש להתייחס ולהעביר את המסמכים הרלוונטיים אליך לצורך הגשת הדוחות השנתיים

 

טופסי 106 (כולל תשלומי פנסיה וקצבה) מכל מקומות העבודה
אישורי הכנסות (לרבות א.כ.ע, שארים, זקנה, נכות וכו') מחברות ביטוח והביטוח הלאומי
טפסי 161, 161א בגין פרישה מעבודה
אישורי הכנסות מריבית, דיבידנד ושוק ההון מהבנקים ומוסדות השונים (טפסי 867, 867א, 867ג) שנתיים
פירוט להכנסות משכירות
פירוט להכנסות מהימורים והגרלות
אישורים בגין הפקדות לפנסיה, קופ"ג, קרנות השתלמות וביטוחי חיים
מסמכי תרומות מקוריים
אישורים המזכים במס כגון: 1

סיום לימודי תואר אקדמי ו/או לימודי תעודה + טופס 119 *     
אישור נכות *     
תעודת שחרור מצה"ל *     
החזקת ילד/הורה במוסד לחינוך מיוחד *     
הנצחת בן משפחה *     
בן משפחה נטול יכולת *     
תושבות באזור פיתוח *     
תשלומי מזונות *     
אישורים על ניכוי מס במקור
אישורים נוספים בגין הכנסות, ניכויים וזיכויים

 

bottom of page