top of page

היערכות לסוף שנת המס

 

,שלום רב

.סוף שנת המס הגיע, וחשוב להיערך בהתאם

:להלן מספר נושאים שיש להיערך אליהם לצורך סגירת השנה

ספירות מלאי

.יש להכין רשימות מסודרות לתיעוד ספירות המלאי ולעדכן כמויות בעת הספירה ולהעבירן אלינו לצורך ביקורת

 

ניתן לבקש סיוע ממשרדנו בהתאמת נהלי הספירה

להורדת נוהל ספירת מלאי, לחץ כאן

קופות

יש להעביר למשרדנו ספירת קופת מזומן, שקים וקופות תלושים (אם קיימת כזו) תוך הפרדה לסוגי מט"ח

 

כלי רכב

.יש לערוך רשימת כלי רכב ומכונות לרבות: תיאור, מספר רישוי, ומד אוץ / שעות לסוף השנה

.נא לצרף צילום רישיונות הרכבים

 

בנקים וחברות אשראי

.יש לקבל אישורי יתרה מהבנקים המפרטים את סך היתרות לרבות: עו"ש, הלוואות (ולוחות סילוקין), מט"ח ופיקדונות

.וכן יש לקבל אישורי יתרה מחברות האשראי על תשלומי לקוחות לקבל

 

חברות ביטוח ופנסיה

.רצוי לסיים הפקדות לקופות החיסכון, הגמל וההשתלמות השונות טרם סוף השנה, יש להיוועץ בסוכן מורשה בקשר להפקדות הנ"ל

יש לקבל מחברות הביטוח אישור על תשלומים ויתרות בקופות השונות במהלך השנה, וכן אישור על תשלומים בעבור פוליסות (ביטוח עסק, רכב וכו')

לקוחות/ספקים

.יש לקבל כרטסות מלקוחות וספקים מהותיים ולהעביר להנה"ח לביצוע התאמה

יש לקבל ולהפיק חשבוניות אחרונות לשנה ולהעביר להנה"ח לביצוע תיאום בחשבונות חתך (הוצאות מראש/לשלם, הכנסות מראש/לקבל)

אישורי ניכוי מס במקור

.יש לקבל אישורים על ניכוי מס במקור (טפסי 867, 857 וכו') מהמנכים השונים לרבות: לקוחות, חברות ביטוח ומשלמים אחרים

עובדים

.יש לקבל טפסי 106 וריכוזי שכר השנה ממקומות העבודה השונים

.יש לקבל כרטיסי עובד (טופס 101) מכל העובדים לשנה הבאה

 

מתנות

יש לערוך רשימת מקבלי מתנות במהלך השנה: עובדים, לקוחות וספקים

 נסיעות לחו"ל

.יש לערוך דוחות נסיעה לחו"ל בגין כל הנסיעות לשנה ולהעביר להנה"ח

 

אגרת רשות התאגידים

.האגרה המופחתת בתוקף עד לסוף פברואר

. עדיף להסדיר את תשלום האגרה השנתית של רשם החברות/עמותות בהקדם

 

הפרשות לקופות ביטוח וקרנות השתלמות

.ניתן להשלים תשלומים לקופות פנסיה, ביטוח וקרנות השתלמות עד לתקרה הרלוונטית לצורך ניצול מרבי של הטבות המס

 

 

.לבדיקת תכנוני מס והיערכות אישית לתום שנת המס ניתן לפנות למשרדנו בפנייה אישית

בכל שאלה ובקשה ניתן לפנות למשרדנו באמצעות פרטי ההתקשרות הרשומים מטה

bottom of page